Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 12

Zasady rekrutacji

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/20 do publicznych szkół ponadpodstawowych określa się następujące terminy:

Szkoły ponadgimnazjalne oraz ponadpodstawowe

01

Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia
13 maja 2019 r. do dnia 25 czerwca 2019 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 26 lipca 2019 godz. 12:00 do dnia 30 lipca 2019 r. godz. 12:00.

02

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu uzdolnień kierunkowych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 5 czerwca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 5 sierpnia 2019 r. godz. 12:00.

03

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty – od dnia 21 czerwca 2019r. do dnia 25 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.

04

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wystąpienie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej o dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w procesie naboru do dnia 28 czerwca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 5 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów potwierdzających przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta, burmistrza lub prezydenta okoliczności wskazanych w oświadczeniach do dnia 15 lipca 2019 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 20 sierpnia 2019 r.

05

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 16 lipca 2019 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 21 sierpnia 2019 r. do godz. 12:00.

06

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia
18 lipca 2019r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 23 sierpnia 2019 r. do godz. 15:00.

07

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 16 lipca 2019 r. godz. 12:00 do dnia
24 lipca 2019 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 21 sierpnia 2019 r. godz. 12:00 do dnia 29 sierpnia 2019 r. godz. 15:00.

08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 25 lipca 2019 r. do godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 30 sierpnia 2019r. do godz.12.00

09

Poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej za pośrednictwem organu prowadzącego o liczbie wolnych miejsc w szkole – w postępowaniu rekrutacyjnym do dnia 25 lipca 2019 r. od godz. 13:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym, nie później niż do dnia 30 sierpnia 2019 r. do godz. 13:00.

Terminy podane w oparciu o zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty.


Punkty obliczane są według zasad przedstawionych w PREZENTACJI

Ministerstwo Edukacji Narodowej - PREZENTACJA

TECHNIKUM nr 22 na podbudowie gimnazjum  4 – letnie

 • technik pojazdów samochodowych -brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik mechatronik - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
oraz wynik egzaminu gimnazjalnego.

 TECHNIKUM nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  5 – letnie

 • technik pojazdów samochodowych -brane pod uwagę oceny z: 
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • technik mechatronik - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
                          oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 na podbudowie gimnazjum 3 - letnia

 • kierowca mechanik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • mechanik motocyklowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • blacharz samochodowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • mechatronik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
                                   oraz wynik egzaminu gimnazjalny.

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 22 na podbudowie szkoły podstawowej  3 - letnia

 • kierowca mechanik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • mechanik motocyklowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • elektromechanik pojazdów samochodowych - brane pod uwagę oceny z: (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • blacharz samochodowy - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
 • mechatronik - brane pod uwagę oceny z:
  (języka polskiego, języka obcego, matematyki, informatyki)
                                     oraz wynik egzaminu ósmoklasisty.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach, a także laureaci olimpiad dla gimnazjów, szkół podstawowych oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadpodstawowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadpodstawowej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: